Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

 

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA  z dn. 17.10.2016 r. (do pobrania)

 


STATUT
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: LGD Dobra Widawa.
Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach         niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Oleśnica w powiecie oleśnickim, województwie dolnośląskim.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
 Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o stowarzyszeniach, oraz ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw,
Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020,
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Z uwzględnieniem innych aktualnych przepisów regulujących funkcjonowanie lokalnych grup działania.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Bierutów, Czernica, Dobroszyce, Długołęka, Dziadowa Kłoda, Jelcz- Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków.
Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Stowarzyszenie współdziała z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym członków zarządu. W ramach realizacji zadań statutowych członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a w szczególności: delegacji, ryczałtu lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia, noclegu osoby delegowanej przez LGD w związku z realizowanym obowiązkami służbowymi na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów członków organu decyzyjnego za prace związane z wyborem projektów do finansowania w ramach LSR, kosztów szkoleń organu decyzyjnego oraz zespołów roboczych LGD, wynagrodzenia za wykonane zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD i innych uzasadnionych kosztów ponoszonych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD, wynagrodzenia związanego z realizowaną bieżącą pracą Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele, sposoby ich realizacji i przedmiot działalności Stowarzyszenia

§ 6
Celami Stowarzyszenia są:

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans;
Aktywizowanie ludności wiejskiej i miejsko-wiejskiej;
Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) jako Lokalna Grupa Działania (zwana dalej LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin dla obszaru gmin: Bierutów, Czernica, Dobroszyce, Długołęka, Dziadowa Kłoda, Jelcz- Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków (zwanego dalej obszarem działania LGD);
Promocja obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD;
Mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD;
Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze LGD;
Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz innych programów pomocowych Unii Europejskiej i w ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD;                        
Pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ;
Podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru LGD mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, kultury, sportu, aktywnych form spędzania czasu, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD, renowację, zabezpieczenie, oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz zabytków  charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla tożsamości kulturowej obszaru działania LGD, bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną, artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej podnoszącej jakość życia na terenie Lokalnej Grupy Działania, wspieranie rozwoju edukacji szkolnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;
Pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej obszaru LGD;
Prowadzenie szkoleń w formie edukacji pozaszkolnej;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
Ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
Współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze LGD;
Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi  oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania.
Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, cyklicznego biuletynu o możliwości wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania oraz w  sprawie możliwości złożenia projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju.
Dokonywanie wyboru operacji do finansowania z puli środków przyznanych Lokalnej Grupy Działania, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Organizowanie, finansowanie lub wspieranie:
przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy oraz edukacji szkolnej i pozaszkolnej,
imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów, targów, pokazów i wystaw służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej,
imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z obszaru Lokalnej Grupy Działania,
działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym.
Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji.
Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania, określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.
Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w przepisach PROW.
Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalności statutową nieodpłatną i odpłatną oraz działalność gospodarczą w następującym zakresie oznaczonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 8899Z,
Działalność agentów i pośredników turystycznych PKD 7911,
Działalność agentów turystycznych PKD 7911A,
Działalność pośredników turystycznych PKD 7911B,
Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów PKD 8230Z,
Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z,
Edukacja PKD 85,
Działalność prawnicza PKD 6910Z,
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 7022,
Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD7220,
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41,
Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43,
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 7490Z,
Reklama PKD 73.1,
Pozostała działalność związana ze sportem PKD 9319,
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną PKD 9499Z,
Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 829
Drukowanie gazet PKD 1811Z,
Pozostałe drukowanie PKD 1812Z,
Introligatorstwo i podobne usługi PKD 1814,
Introligatorstwo i podobne usługi PKD 1814Z,
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 1813Z,
Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 1820Z,
Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 4711Z,
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 4719Z,
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4761Z,
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4763Z,
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4764Z,
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 477,     
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 4791Z,
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 5510Z,
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 5520Z,
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe PKD 5530Z,
Pozostałe zakwaterowanie PKD 5590Z,
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 5610A,
Ruchome placówki gastronomiczne PKD 5610B,
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 5621Z,
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 5629Z,
Wydawanie książek PKD 5811Z,
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD 5812Z,
Wydawanie gazet PKD 5813Z,
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 5814Z,
Pozostała działalność wydawnicza PKD 5819Z,
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD 5821Z,
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 5829Z,
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 5911Z,
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 5912Z,
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 5913Z,
Działalność związana z projekcją filmów PKD 5914Z,
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 5920Z,
Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10.Z,
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 6020Z,
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 6120Z,
Działalność związana z oprogramowaniem PKD 6201Z,
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 6202Z,
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 6203Z,
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 6209Z,
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 6311Z,
Działalność portali internetowych PKD 6312Z,
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 6399Z,
Badanie rynku i opinii publicznej PKD 7320Z,
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 7410Z,
Działalność fotograficzna PKD 7420Z,
Działalność związana z tłumaczeniami PKD 7430Z,
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 7490Z,
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 7740Z,
Działalność organizatorów turystyki PKD 7912Z,
Działalność w zakresie informacji turystycznej PKD 7990B,
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 7990C,
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 8219Z,
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 8551Z,
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 8552,
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 8552Z,
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 8559,
Nauka języków obcych PKD 8559A,
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 8559B,
Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z,
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 8899Z,
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 9001Z,
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 9002Z,
Działalność obiektów kulturalnych PKD 9004Z,
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych PKD 9103Z,
Działalność obiektów sportowych PKD 9311Z,
Działalność klubów sportowych PKD 9312Z,
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 9313Z,
Pozostała działalność związana ze sportem PKD 9319Z,
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki PKD 9321Z,
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 9329Z,
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 9604Z,
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 9609Z,
Praktyka pielęgniarek i położnych PKD 8690C,
Praktyka lekarska PKD 86.2,
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 8690E.

§ 9

Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1) osoba fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie  „Prawo o stowarzyszeniach”,
b) posiada zdolność do czynności prawnych,
c)  nie jest pozbawiona praw publicznych,
d) złoży deklarację członkowską,
e) uzyska pisemną rekomendację od 2 członków Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa.

osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
a) działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,
b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
c) jest jednostką samorządu terytorialnego, państwową lub samorządową osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów,
d) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację lub upoważnienie do przystąpienia do Stowarzyszenia,
e) wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu,
f) złoży deklarację członkowską
g) uzyska pisemną rekomendacje od 2 członków Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
rezygnacji,
śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
likwidacji członka będącego osobą prawną,
wykluczenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, po upływie wyznaczonego dodatkowo 14 dniowego terminu zapłaty,
postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
działania na szkodę Stowarzyszenia,
nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w dwóch następujących po sobie Walnych    Zebraniach Członków,
e) usprawiedliwienie należy przesłać drogą e-mailową lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia w terminie 7 dni od Walnego Zebrania Członków,
O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu, za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 2 lit. a niniejszego paragrafu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, a wydanych członkowi Stowarzyszenia do użytkowania.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej corocznie przez Walne Zebranie Członków,
brać udział osobiście albo przez swoich pełnomocników w Walnych Zebraniach Członków. Nie jest możliwym udzielenie pełnomocnictwa osobie, która już posiada prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków bądź to we własnym imieniu bądź też jako ustanowiony wcześniej pełnomocnik innej uprawnionej do głosowania osoby,
dbać o mienie Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu we własnym imieniu albo przez swoich pełnomocników. Nie jest możliwym udzielenie pełnomocnictwa osobie, która już posiada prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków bądź to we własnym imieniu bądź też jako ustanowiony wcześniej pełnomocnik innej uprawnionej do głosowania osoby,
uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,
uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,
wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.

§ 13

1.    Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, 2 pisemne rekomendacje od członków Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa i ponadto:
a)    osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b)    osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także uchwałę lub upoważnienie o której mowa w  § 10 ust. 2 pkt 2 lit. d i litera e) oraz wskazując osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu.
2.    O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarządu w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3.    Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub zagraniczna) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca cele statutowe, która świadczy Stowarzyszeniu pomoc materialną lub niematerialną po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §13 ust. 1 oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.
Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.
Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 11.

§ 15

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
Do ustania członkostwa w przypadku członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 11.
 Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
Członek honorowy jest zobowiązany do wspierania działań Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia.

Rozdział  IV
Władze stowarzyszenia
Postanowienia ogólne

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Rada,
Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz. Mandat członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
pisemnej rezygnacji,
śmierci,
odwołania przez Walne Zebranie Członków.
W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 19

Członkowie Stowarzyszenia wymienieni w § 10 ust. 2 Statutu mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz i organów Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia.
Wybór członków władz i organów Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego w czasie obrad Walnego Zebrania Członków.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują 1 głosem.
Wybór członków władz i organów Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania jawnego. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie Członków tak postanowi.
W przypadku głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna złożona z trzech osób zobowiązana jest do:
sporządzenia kart do głosowania, zawierających co najmniej: imię i nazwisko kandydatów,
rozdania kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania,
zebrania kart do głosowania,
zliczenia głosów, sporządzenia i odczytania protokołu z głosowania,
sporządzenia listy wybranych członków władz i organów Stowarzyszenia zgodnie z liczbą otrzymanych głosów i przekazanie jej Przewodniczącemu obrad Walnego Zebrania Członków do odczytania.
Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
Wybrani członkowie władz i organów Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.

§ 20

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Walne Zebranie Członków

§ 21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na pisemne żądanie skierowane do Zarządu przez Komisję Rewizyjną lub Radę,
na pisemne żądanie skierowane do Zarządu przez 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zebranie może skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie zespołów roboczych oraz zaproszeni przez Zarząd i Radę goście.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia.
Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.
Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności.
Udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady oraz innych spraw i wniosków  zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru operacji przez Radę.
Uchwalanie zmian Statutu.
Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
 Uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków i Statutu.
Zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanego przez Zarząd w        zakresie    celów i misji.
 Nadawanie honorowego członkostwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 Podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 Ustalenie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych członków.
 Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych organów.
Uchwalanie Regulaminu Pracy Rady.

§ 23

Walne Zebranie Członków wyraża swoje stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wymaga 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
Walne Zebranie Członków udziela pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w załącznikach do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, związanych ze zmianą aktów prawnych wymienionych w § 3 niniejszego Statutu lub wynikających z wezwań Zarządu Województwa.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, niniejszym statutem i przepisami prawa. Reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin pracy Zarządu.
Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Rady.
Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym m.in. Prezesa, 2 Wiceprezesów i Sekretarza.
Członkowie Zarządu powinni ponadto spełniać następujące  wymogi:
posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,
powinni posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich, funduszy europejskich lub innych środków pomocowych krajowych i zagranicznych,
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w statucie, należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników Biura Stowarzyszenia,
ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, oraz regulaminu rekrutacji pracowników Biura Stowarzyszenia,
nadzór i udział w opracowywaniu LSR oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
nadzór i udział w przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na operacje z zakresu wskazanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru operacji do realizacji w ramach strategii,
 opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu,
 przygotowanie i dystrybucja, przynajmniej raz do roku, wśród członków Stowarzyszenia informacji o działaniach i zamierzeniach Zarządu,
 nadzór i koordynację prac poszczególnych zespołów roboczych Stowarzyszeni,
 prowadzenie innych działań niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia,
p)  zatwierdzenie aktualizacji oraz zmian LSR. Uchwalanie i zmiana kryteriów wyboru operacji,
q)   uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu.


Rada

§ 25

Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.
Liczba członków Rady ustalona jest każdorazowo przez Walne Zebranie Członków w liczbie nie mniejszej niż 6 osób ale nie większej niż 15.  W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie kadencji poniżej minimum lub przy zaburzeniach parytetu, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Rada składa się z przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, czyli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi –  ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu (parytet równowagi sektorów).
Rada wybiera ze swego gron Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Rady.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalanie kwot wsparcia zgodnie z art. 34 ust.3 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 dokonywany jest przez podjęcie przez Radę  uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i zachowaniu parytetów reprezentacji sektorów.
W składzie Rady sektor publiczny stanowi mniej niż 30 % składu organu decyzyjnego oraz znajduje się przynajmniej po jednym:
przedsiębiorcy,
kobiecie,
osobie poniżej 35 roku życia.
Członkowie Rady powinni ponadto spełniać następujące wymogi:
posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,
 powinni posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich, funduszy europejskich lub innych środków pomocowych krajowych i zagranicznych,
co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
Członek Rady nie może być równocześnie pracownikiem biura, członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu.
Członkowie Rady nie mogą pozostawać z pracownikami biura, członkami Komisji Rewizyjnej ani członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej.
Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru za pośrednictwem Stowarzyszenia do Zarządu Województwa.
Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:
zmian statutu związanych ze zmianą przepisów prawnych warunkujących funkcjonowanie Rady,
choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
naruszenie postanowień niniejszego statutu,
skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.
Od udziału w głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji wyłączony jest członek Rady, którego udział w wyborze operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji członkowie Rady podpisują deklarację poufności i bezstronności.
W szczególności od udziału w głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji wyłączony jest członek Rady:
ubiegający się o wybór operacji lub będący przedstawicielem lub członkiem organów osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ubiegających się o wybór operacji,
spokrewniony lub spowinowacony w linii prostej z osobami, o których mowa w lit. a.

Procedura wyboru Członków Rady

§ 26

Zarząd rekomenduje Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na członków Rady na podstawie otrzymanych dokumentów oraz wcześniejszych zgłoszeń członków Stowarzyszenia.
Zarząd informuje Walne Zebranie Członków o złożonych przez kandydatów dokumentów potwierdzających doświadczenie, kwalifikacje oraz reprezentatywność sektorów w kontekście zapisów § 25 niniejszego statutu.
Zarząd przedstawia listy kandydatów na członków Rady Walnemu Zebraniu Członków uwzględniając zapisy § 25 niniejszego statutu.
Wybory przeprowadza przewodniczący Walnego Zebrania Członków wraz z Komisją  Skrutacyjną, zgodnie z § 19, ustęp 4 i 5.
Jeżeli lista wybranych członków Rady nie spełnia wymogów minimalnych zapisanych w § 25 niniejszego statutu wybory się ponawia na tym samym Walnym Zebraniu Członków.
Wybory uznaje się za zakończone jeśli lista wybranych członków Rady spełnia minimalne zapisy zawarte w § 25 niniejszego statutu.


Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od 3 do 5 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona m.in. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać następujące wymogi:
      a)   posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,
      b) powinni posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich, funduszy europejskich lub innych środków pomocowych krajowych i zagranicznych.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności  Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium  Zarządowi,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów  pokontrolnych wraz z wnioskami,
prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V
Zespoły robocze Stowarzyszenia

§ 28

W celu wymiany poglądów między członkami Stowarzyszenia oraz poszukiwania wśród nich inicjatyw oddolnych istnieje możliwość powołania zespołów roboczych.
Zespoły robocze są forum wymiany podglądów między członkami Stowarzyszenia.
W skład zespołów roboczych – oprócz członków Stowarzyszenia - mogą wchodzić specjaliści ds. funduszy europejskich oraz inni pracownicy Urzędów Gmin pisemnie upoważnieni przez Wójtów i Burmistrzów kierującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania.
Każdy z członków Stowarzyszenia może uczestniczyć w pracach nieograniczonej ilości zespołów roboczych.
Zespołom roboczym przysługuje prawo składania Zarządowi rekomendacji, sugestii i opinii o wszystkich bieżących sprawach Stowarzyszenia oraz prawo do zalecania Zarządowi inicjowania określonych działań.
Pracą zespołu roboczego koordynuje członek Zarządu wskazany przez Zarząd.
Każdy zespół roboczy może utworzyć spośród swoich członków prezydium, w skład którego mogą wejść: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
Spotkania zespołów roboczych powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
Spotkania zwołuje z inicjatywy prezydium koordynator – członek Zarządu, powiadamiając o jego miejscu i terminie członków zespołu w każdy skuteczny sposób na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem spotkania.
Stanowiska zespołu przyjmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków zespołu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

1.    Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2.    Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
uchwalanych corocznie składek członkowskich,
darowizn, dotacji, subwencje, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Lokalnej Grupy Działania przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Lokalną Grupę Działania lub na jej rzecz,
papierów wartościowych,
praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
odpłatnej działalności statutowej Lokalnej Grupy Działania,
odsetek bankowych.
Dochody stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na statutowe cele Stowarzyszenia oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla jego funkcjonowania.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
Składki dotyczące danego roku kalendarzowego winny być wpłacone do dnia 30.06 danego roku. W przypadku nowo przyjętych członków wpłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu w poczet członków LGD Dobra Widawa.

§ 30

1.    Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a)    członków Stowarzyszenia i jego władz,
b)    pracowników Stowarzyszenia,
c)    osób, z którymi osoby wymienione w lit. a) i b) pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2.    Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 lit. a) - c), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3.    Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) - c) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
    
§ 31

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych:
a) do wysokości 20.000 zł upoważnieni są: Prezes, Wiceprezes lub dwóch członków Zarządu działający łącznie,
b) powyżej wysokości 20.000 zł upoważnieni są: Prezes lub Wiceprezes z jednym z  członków Zarządu działający łącznie.
2. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes, Wiceprezes lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.

Rozdział VII
Zmiany Statutu, zmiana obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 32

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju może ulec rozszerzeniu bądź zawężeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
Z inicjatywą o której mowa w ust. 1 mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub grupa co najmniej 10 partnerów społecznych i gospodarczych.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wykazywać spójność obszaru, o który zostanie poszerzony lub zwężony obszar objęty Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wniosek składa się Zarządowi, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walnego Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w tym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wraz ze zmianami.


Oleśnica, dn. 17.10.2016r.