Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Liczba stworzonej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz edukacyjnej w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Przedsięwzięcie I:  „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

Termin składania wniosków

od 14 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach naboru powinien być:

- wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez upoważnioną osobę

- trwale spięty i umieszczony w skoroszycie

- dostarczony do biura w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał oraz kopia) oraz w formie elektronicznej (zapisany na informatycznym nośniku danych, np. płyta CD). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli wnioskodawca (lub umocowana przez niego osoba) przybył z wnioskiem do Biura przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu przyjmowania wniosków, nawet jeżeli - ze względu na kolejkę osób oczekujących - LGD faktycznie przyjęła jego wniosek po terminie wskazanym w ogłoszeniu (przyjęcie wniosku musi jednak nastąpić tego samego dnia, co ostatni dzień składania wniosków wskazany w ogłoszeniu o naborze).

Złożenie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na pierwszej stronie wniosku o przyznaniu pomocy (na 2 egzemplarzach – oryginale i kopii). Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi (znak sprawy) oraz liczbę załączników. Kserokopię oryginału pierwszej strony wniosku o przyznanie pomocy, zawierającą potwierdzenie jego przyjęcia, pracownik Biura LGD wręcza wnioskodawcy (lub umocowanej przez niego osobie).

Forma wsparcia – refundacja

 

Wysokość wsparcia – do 500 000,00 zł

 

Intensywność pomocy – do 99,50 % kosztów kwalifikowalnych

 

Wysokość środków na realizację operacji: 125 000,00 EUR (500 000,00 zł).

 

Wnioskodawcy

Wyłącznie podmioty, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej, zgodnie z wymogami Informacji nr 11/2023 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 06 lutego 2023 r. i zostały uznane za uprawnione do wsparcia.

Wnioskodawcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.), zwłaszcza zapisy § 3 dotyczące spełnienia przez podmiot definicji beneficjenta, zgodnie z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ujętymi w załączniku nr 2 do Wytycznych nr 11/2/2022
w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Liczba stworzonej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz edukacyjnej w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)
 • wstępną oceną wniosków, wg Karty weryfikacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oceną zgodności operacji z LSR (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 • lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla przedsięwzięcia I:
  5 punktów (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Lokalne kryteria wyboru:

 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Promocja LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Doradztwo w siedzibie LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • Kompletność i spójność wniosku

 

UWAGA!

W przypadku kryterium Kompletność i spójność wniosku – przez spójność wniosku rozumie się sytuację, w której opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach nie wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, we wniosku brak sprzeczności, błędów logicznych; przez kompletność wniosku rozumie się sytuację, w której dokumenty stanowiące załączniki do wniosku zostały ułożone przez wnioskodawcę, do wniosku załączono wszystkie załączniki wymagane dla danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, załączniki są kompletne, tzn. nie brakuje żadnych stron ani wymaganych podpisów, załączniki zostały należycie wypełnione i nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów w trybie art. 21 ust. 1a ustawy o RLKS. Aby otrzymać w ww. kryterium maksimum punktów, wniosek musi być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

Minimalna liczba punktów, którą musi osiągnąć operacja w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: 5 punktów

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w § 30 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.”

 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 5 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie i sposobie weryfikacji lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Miejsce udostępniania dokumentów

–     Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa 

–     formularz wniosku o przyznanie pomocy,

–     formularz wniosku o płatność,

–     formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. Doradztwo udzielane jest w zakresie przygotowywania wniosku i załączników. Z doradztwa można skorzystać tylko osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Doradztwo udzielone w trakcie składania wniosku lub po złożeniu wniosku nie będzie punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

Formularze dokumentów do pobrania na stronie www.arimr.gov.pl – I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne):

 1. Wniosek o przyznanie pomocy PDF (pobierz
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa PDF (pobierz)

Wykaz załączników do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Karta weryfikacji (wstępna ocena wniosków)

Załącznik nr 2 – Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru dla PI

Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 5 – Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”

UWAGA!

Załącznik nr 5 – załączany do Wniosku o przyznanie pomocy w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o punkty w ramach kryterium „Innowacyjność”.

Pozostałe dokumenty związane z naborem (nieskładane do LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy):

 1. Umowa o przyznanie pomocy
 2. Wniosek o płatność
 3. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
 3. Regulamin Pracy Rady LGD Dobra Widawa
 4. Procedura naboru wniosków – operacje własne
 5. Formularz wniesienia protestu

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone w biurze LGD bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie).

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek przeliczyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków. Orientacyjny czas przyjmowania jednego wniosku wynosi 30-60 minut.

LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Zaleca się zapoznanie się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.

LGD może wzywać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących określonej kwestii lub przedłożenia określonego dokumentu. Wezwanie może nastąpić tylko raz. W przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wnioskodawca nie udowodnił okoliczności, które miały zostać dzięki tym wyjaśnieniom lub dokumentom potwierdzone. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy.

Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.