Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków

realizując Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 1. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, której celem będzie wzrost ruchu turystycznego na obszarze Partnerstwa przy maksymalnym wykorzystaniu jego walorów.

 

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku;
 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy;
 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych.

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba rozwiniętej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych – 1 szt.;
 • Liczba osób korzystających z rozwiniętej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych – 100 osób.
 • B. Wysokość środków na realizację operacji: 125 000,00 EUR (500 000,00 zł).
 • C. Wysokość dofinansowania: do 99,50 % kosztów kwalifikowalnych.
 • D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:
 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Promocja LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Doradztwo w siedzibie LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5 punktów

 

E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym:

 1. Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji(w oryginale),
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”(w oryginale),
 3. Dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, czyli do dnia 08.03.2023 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie, nie będą uwzględniane.

 

F. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 • według Załącznika nr 3

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji;
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”;
 3. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia;
 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW);
 5. Opis operacji;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020 z 06.02.2023 r.;
 7. Procedura wyboru Operacji Własnych;

 

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać również następujące oświadczenie:

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą: Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, której celem będzie wzrost ruchu turystycznego na obszarze Partnerstwa przy maksymalnym wykorzystaniu jego walorów, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa w dniu 06.02.2023 r.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenia, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.”

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.