Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki ponownego rozpatrzenia protestów w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego protestów od dokonanych wcześniej przez Radę ocen wniosków – dotyczy naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.

LISTA RANKINGOWA to lista operacji wybranych, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR, a także zdobyły minimum punktowe. Spośród tych wniosków dofinansowanie otrzymują te operacje, które mieszczą się w limicie środków dostępnych w naborze.

 Informujemy, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma listowne powiadomienie o wynikach protestu.


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - art. 22 ust.1, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, prawo wniesienia protestu od:
1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo
2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo
3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013

Informujemy, że prawo do wniesienia protestu od uzyskanej liczby punktów w wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru posiadają Wnioskodawcy, których wnioski wróciły do odpowiedniego etapu oceny na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1, (czyli wnioski, które w wyniku rozpatrzenia protestu zostały uznane za zgodne z LSR i zostały ocenione na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1.
Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez zarząd województwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020- art. 61, w związku z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu w sądzie administracyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

Skarga jest wnoszona przez Wnioskodawcę w termonie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnym ponownym wyborze operacji, pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia – wraz kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego i podlega wpisowi stałemu.

Formularz wniesienia protestu (do pobrania)

Protokół z Posiedzenia Rady (do pobrania)

Nabór 1/2017 – zakres – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie II:

  • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - PDG – podejmowanie działalności gospodarczej (do pobrania)
  • Lista rankingowa - PDG – podejmowanie działalności gospodarczej (do pobrania)

Nabór 2/2017 – zakres – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie II –

Nabór 3/2017 – zakres – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedsięwzięcie I

Lista rankingowa (do pobrania)