Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664.t.j.; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555).

 

Przedsięwzięcie I: „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

 

Termin składania wniosków

od 10 listopada 2020 r. do 25 listopada 2020 r., w godzinach od 9:00 do 12:00

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

 

Tryb składania wniosków

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach naboru powinien być:

- wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez upoważnioną osobę

- trwale spięty i umieszczony w skoroszycie

- dostarczony do biura w wersji papierowej (2 egzemplarze – tj. 1 oryginał i 1 kopia) i w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD. Wersja na płycie powinna być tożsama z wersją papierową, włącznie z załącznikami.

3. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli wnioskodawca (lub umocowana przez niego osoba) przybył z wnioskiem do Biura przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu przyjmowania wniosków, nawet jeżeli - ze względu na kolejkę osób oczekujących - LGD faktycznie przyjęła jego wniosek po terminie wskazanym w ogłoszeniu (przyjęcie wniosku musi jednak nastąpić tego samego dnia, co ostatni dzień składania wniosków wskazany w ogłoszeniu o naborze).

4. Złożenie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na pierwszej stronie wniosku o przyznaniu pomocy (na 2 egzemplarzach – oryginale i kopii).

5. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany Wnioskowi (znak sprawy) oraz liczbę załączników. Kserokopię oryginału pierwszej strony wniosku o przyznanie pomocy, zawierającą potwierdzenie jego przyjęcia, pracownik Biura LGD wręcza wnioskodawcy (lub umocowanej przez niego osobie).

 

Forma wsparcia  premia

 

Wysokość premii – 100 000,00 zł

 

Intensywność pomocy – 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

Limit środków w naborze – 25 000 Euro (100 000,00 ) 

 

Wnioskodawcy

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe (tj. zameldowane) na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Dobra Widawa, niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej i nie została im dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie, a także w zakresie rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw w ramach środków z PROW 2014-2020.

 

Wnioskodawcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664.t.j.; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555.), zwłaszcza zapisy § 3 oraz § 5.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

- warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664.t.j.; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555).

- pomocniczą oceną zgodności z LSR, w tym z PROW 2014-2020 (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

- oceną zgodności operacji z LSR (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

- lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

 

 • Lokalne kryteria wyboru dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (zgodnie z załącznikiem nr 3 – dotyczące operacji wszystkich oraz PDG):

Innowacyjność

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Powiązanie z innymi projektami

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Promocja LGD

Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru

Doradztwo w siedzibie LGD

Kompletność i spójność wniosku

 

UWAGA!

Wnioskodawca zobowiązany jest obligatoryjnie do stworzenia jednego miejsca pracy, zgodnie z zakładanym w LSR minimum. Przez stworzenie jednego miejsca pracy rozumie się:

- samozatrudnienie wnioskodawcy, tj. podjęcie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w wyniku realizacji operacji, zgodnie z warunkami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i utrzymanie jej przez okres trwałości projektu.

- zatrudnienie przez wnioskodawcę pracownika na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu średniorocznie, zgodnie z warunkami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i utrzymanie go przez okres trwałości projektu (dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w łącznym wymiarze pełnego etatu).

 

W przypadku kryterium Kompletność i spójność wniosku – przez spójność wniosku rozumie się sytuację, w której opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach nie wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, we wniosku brak sprzeczności, błędów logicznych; przez kompletność wniosku rozumie się sytuację, w której dokumenty stanowiące załączniki do wniosku zostały ułożone przez wnioskodawcę, do wniosku załączono wszystkie załączniki wymagane dla danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, załączniki są kompletne, tzn. nie brakuje żadnych stron ani wymaganych podpisów, załączniki zostały należycie wypełnione i nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów w trybie art. 21 ust. 1a ustawy o RLKS. Aby otrzymać w ww. kryterium maksimum punktów, wniosek musi być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

 

Minimalna liczba punktów, którą musi osiągnąć operacja w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: 5 punktów

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w § 30 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.”

 

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

5. Zakończenie realizacji operacji: nie później niż 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy na operację (powinno to bezpośrednio wynikać z treści wniosku i załączników do niego) – przy czym skutkiem niespełnienia któregokolwiek z warunków będzie brak wyboru operacji do finansowania

 

Informacja o załącznikach

 1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 2. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 5 do ogłoszenia).
 3. Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie i sposobie weryfikacji lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 4. Do wniosku należy dołączyć „Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych” (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 5. Do wniosku należy dołączyć „Zobowiązania i zgody wnioskodawcy” (załącznik nr 7 do ogłoszenia)
 6. Do wniosku należy dołączyć „Oświadczenia dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie pomocy i realizacji operacji” (załącznik nr 8 do ogłoszenia)

 

Miejsce udostępniania dokumentów

–     Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa 

–     formularz wniosku o przyznanie pomocy,

–     formularz wniosku o płatność,

–     formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. Doradztwo udzielane jest w zakresie przygotowywania wniosku, opracowania biznesplanu, przygotowania dokumentów i załączników. Z doradztwa można skorzystać tylko osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Doradztwo udzielone w trakcie składania wniosku lub po złożeniu wniosku nie będzie punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.  

 

UWAGA! W sytuacji, gdy z powodu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z panującą pandemią koronawirusa, biuro LGD będzie zamknięte dla osobistej obsługi interesantów (na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), możliwe będzie odbycie doradztwa w formie telefonicznej. Warunkiem uznania doradztwa telefonicznego za punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, będzie mailowe potwierdzenie udzielonego telefonicznie doradztwa wraz z potwierdzeniem poprawności danych zawartych w dokumentach wypełnianych przy doradztwie, tj.: „Karcie doradztwa”, „Ocenie efektywności świadczonego przez pracowników LGD doradztwa”, „Informacji o posiadaniu statusu osoby z grupy defaworyzowanej”. Doradztwo telefoniczne udzielane będzie wyłącznie w czasie zamknięcia biura dla osobistej obsługi interesantów.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

Wszystkie wnioski / instrukcje / informacje / dokumenty znajdują się na stronie: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 2. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz tabele finansowe
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wykaz załączników do ogłoszenia:

UWAGA!

Załącznik nr 5 – załączany do Wniosku o przyznanie pomocy w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o punkty w ramach kryterium „Innowacyjność”.

Załączniki nr 6,7,8 – obowiązkowo załączane do Wniosku o przyznanie pomocy.

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem (nieskładane do LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy):

 1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z załącznikami
 2. Wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z Instrukcją wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz załącznikami
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 2. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (do pobrania)
 4. Regulamin Pracy Rady LGD Dobra Widawa
 5. Procedura naboru wniosków – operacje konkursowe
 6. Formularz wniesienia protestu

 

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone w biurze LGD bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie).

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, każdej osobie, która przybędzie do biura LGD w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, będzie zmierzona temperatura. Prosimy, kierując się troską o zdrowie własne oraz pracowników biura, aby w sytuacji podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni) wyznaczyć pełnomocnika lub upoważnić inną osobę do złożenia wniosku.

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek przeliczyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków. Orientacyjny czas przyjmowania jednego wniosku wynosi 30-60 minut.

LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Zaleca się zapoznanie się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.

LGD może wzywać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących określonej kwestii lub przedłożenia określonego dokumentu. Wezwanie może nastąpić tylko raz. W przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wnioskodawca nie udowodnił okoliczności, które miały zostać dzięki tym wyjaśnieniom lub dokumentom potwierdzone. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy.

Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

 

Ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.