Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Celami głównymi związku są:

-wspieranie i wzmacnianie lokalnych grup działania,

-działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców,

-rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy,

-wspieranie i upowszechnianie oraz budowanie partnerstwa I dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

 

Cele szczegółowe związku:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot Iispołeczności lokalnych, budowania partnerstw,

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

- ochrona środowiska, ekologia i ochrona przyrody oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

- inicjatywy służące poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą,

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci I młodzieży,

- rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób,

- działalność charytatywna,

- ochrona i promocja zdrowia,

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

- upowszechnianie I ochrona praw konsumentów,

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- rozwój turystyki wiejskiej,

- rozwój ekonomii społecznej,

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe oraz innych partnerów lgd w zakresie zgodnym z celami dolnośląskiej sieci partnerstw lgd.