Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzialaj lokalnie

DSP LGD


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa”.

 

loga

baner logo

STOWARZYSZENIE LGD DOBRA WIDAWA

INTEGRUJEMY TO CO ROZPROSZONE,

ROZBUDZAMY TO CO UŚPIONE,

ODNAJDUJEMY TO CO ZAPOMNIANE.

 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest stowarzyszeniem realizującym działania wykorzystujące potencjał zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich.

 

LGD działa na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.

 

W skład LGD Dobra Widawa wchodzi 10 gmin: Długołęka, Czernica – powiat wrocławski, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, Syców, Międzybórz – powiat oleśnicki, Wilków – powiat namysłowski, Jelcz-Laskowice – powiat oławski.

mapa lgd
button1button1button1button1button1

 

STREFA BENEFICJENTA

 

Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą?

 

Działasz w stowarzyszeniu na rzecz obszaru LGD Dobra Widawa?

 

Skorzystaj ze wsparcia!

001001003001001001
newsletter
KRAINA DOBREJ WIDAWY

 Jesteś mieszkańcem lub turystą Partnerstwa LGD Dobra Widawa?

 

Chcesz poznać przyrodę, zabytki lub zagłębić się w historię naszego obszaru?

 

Zapoznaj się z ofertą LGD!

018 001 014 003 022 017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków

od 27 sierpnia 2018 r. do 10 września 2018 r. od 9:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj.: 10 września 2018 r. - do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

Tryb składania wniosków

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach naboru powinien być:

a) wypełniony elektronicznie

b) trwale spięty i umieszczony w skoroszycie

c) dostarczony do biura w wersji papierowej (2 egzemplarze – tj.: 1 oryginał i 1 kopia) i w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD.

3. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli wnioskodawca (lub umocowana przez niego osoba) przybył z wnioskiem do Biura przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu przyjmowania wniosków, nawet jeżeli - ze względu na kolejkę osób oczekujących - LGD faktycznie przyjęła jego wniosek po terminie wskazanym w ogłoszeniu (przyjęcie wniosku musi jednak nastąpić tego samego dnia, co ostatni dzień składania wniosków wskazany w ogłoszeniu o naborze)

4. Złożenie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na pierwszej stronie wniosku o przyznaniu pomocy (na 2 egzemplarzach – oryginale i kopii).

5. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany Wnioskowi (znak sprawy) oraz liczbę załączników. Kserokopię oryginału pierwszej strony wniosku o przyznanie pomocy, zawierającą potwierdzenie jego przyjęcia, pracownik Biura LGD wręcza wnioskodawcy (lub umocowanej przez niego osobie).

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota pomocy – 300 000,00 zł;

Minimalna kwota pomocy – 50 000,00 zł;

Intensywność pomocy – 70% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli operacja wpisuje się w preferowany zakres działalności.

 

Limit środków w ramach naboru:

–     100 600,00 zł w ramach przedsięwzięcia I

 

Wnioskodawcy

 • Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą, znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa,
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa.

Wnioskodawcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1390.), zwłaszcza zapisy § 3 oraz 7.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • pomocniczą oceną zgodności z LSR, w tym z PROW 2014-2020 (załącznik nr 1 do ogłoszenia) (do pobrania),
 • oceną zgodności operacji z LSR (załącznik nr 2 do ogłoszenia) (do pobrania)
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 3)  (do pobrania).
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 4) (do pobrania).

 

Informacja o załącznikach

 1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 2. Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 5 do ogłoszenia) (do pobrania - PDF), (do pobrania - Word),
 3. Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. deklaracje bądź umowy współpracy potwierdzające powiązanie z innymi projektami.

Miejsce udostępniania dokumentów

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa,
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 3. Formularz wniosku o płatność,
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa w zakresie przygotowywania wniosku, opracowania biznesplanu, przygotowania dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Doradztwo udzielone w trakcie składania wniosku nie będzie punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w § 31 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.”

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 • Załącznik nr 1 - Karta oceny pomocniczej operacji (do pobrania)
 • Załącznik nr 2 - Karta oceny zgodności operacji z LSR (do pobrania)
 • Załącznik nr 3 - Lokalne kryteria wyboru dla RDG - P I. (do pobrania)
 • Załącznik nr 4 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla RDG P I. (do pobrania)
 • Załącznik nr 5 - Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”(do pobrania - PDF), (do pobrania - Word),

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

Wszystkie wnioski / instrukcje / informacje / dokumenty znajdują się na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) (do pobrania)
 3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)
 4. Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (do pobrania - PDF), (do pobrania - Word)
 5. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (do pobrania)
 6. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (do pobrania)
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)
 8. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (do pobrania)
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (do pobrania)
 2. Regulamin Pracy Rady LGD Dobra Widawa (do pobrania)
 3. Procedura naboru wniosków – operacje konkursowe (do pobrania)
 4. Formularz wniesienia protestu (do pobrania - PDF), (do pobrania - Word)

Pozostałe dokumenty związane z naborem (nieskładane do LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy):

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz
 • Wniosek o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (do pobrania)
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (do pobrania - PDF), (do pobrania)

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone w biurze LGD bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie).
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek przeliczyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków. Orientacyjny czas przyjmowania jednego wniosku wynosi 30-60 minut.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
 • LGD może wzywać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących określonej kwestii lub przedłożenia określonego dokumentu. Wezwanie może nastąpić tylko raz. W przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wnioskodawca nie udowodnił okoliczności, które miały zostać dzięki tym wyjaśnieniom lub dokumentom potwierdzone. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Dlatego ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

AKTUALNOŚCI

Spotkanie dla osób do 35 r. ż. z...

Utworzono 04/10/2023,
spotkanie-dla-osob-do-35-r-z-z-terenow-wiejskich
Już w najbliższy piątek, tj. 6.10.2023 r., Gmina Wrocław wraz z Partnerami - Dolnośląską Izbą Rolniczą oraz Stowarzyszeniem "Kraina Łęgów Odrzańskich", zapraszają na bezpłatne spotkanie dla osób do 35 r.ż. z...

Biuro LGD Dobra Widawa nieczynne...

Utworzono 22/09/2023,
biuro-lgd-dobra-widawa-nieczynne-25-27-09-2023
W dniach 25-27.09.2023 r. pracownicy Biura LGD Dobra Widawa biorą udział w w konferencji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, którą organizuje Polska Sieć LGD. W tych dniach biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia...

POZNAJ GMINY PARTNERSKIE

 
Bierutów  Czernica  Długołęka  Dobroszyce  Dziadowa Kłoda  Jelcz-Laskowice  Międzybórz  Syców  Oleśnica  Wilków

ue leader dobra-widawa PROW 2014 2020 logo kolor 01

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
ue leader dobra-widawa prow 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV LEADER, działanie 431 “Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.