Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

 

Termin składania wniosków

od 27 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. od 8:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 10 stycznia 2017 r. do godz. 12:00.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

 

Tryb składania wniosków

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:
  • w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz
  • na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na płycie wszystkich załączników, które zostaną załączone do wniosku w wersji papierowej – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame, a w przypadku korzystania z Generatora wniosku o przyznanie pomocy również suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama). Płyta powinna być podpisana wg poniższego wzoru:
   • imię i nazwisko wnioskodawcy 
   • tytuł projektu 
   • suma kontrolna – w przypadku korzystania z Generatora wniosku o przyznanie pomocy 
 3. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
 4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

 

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota pomocy – 300 000,00zł

Minimalna kwota pomocy – 50 000,00 zł

Intensywność pomocy – do 65% lub 70% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli operacja wpisuje się w preferowany zakres działalności.

Limit środków w ramach naboru:

 • 200 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia I
 • 1 700 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia II

 

Wnioskodawcy

 • Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą, znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa,
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa.

Wnioskodawcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390.) Zwłaszcza zapisy paragrafu 3 oraz paragrafu 7.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
  • warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
  • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
  • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
  • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 4a - dla przedsięwzięcia I lub 4b do ogłoszenia – dla przedsięwzięcia II).    
 4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 5a dla przedsięwzięcia I lub odpowiednio 5b do ogłoszenia – dla przedsięwzięcia II).

 

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP lub inne dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej.

 

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa w zakresie przygotowywania wniosku, opracowania biznesplanu, przygotowania dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Biuro LGD Dobra Widawa umożliwia skorzystanie z bezpłatnego doradztwa beneficjentom zainteresowanym składaniem wniosków do 05.01.2017 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej  § 30 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.”

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 • Załącznik nr 1 - Karta weryfikacji wstępnej
 • Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020
 • Załącznik nr 3 - Karta oceny zgodności operacji z LSR
 • Załącznik nr 4a - Lokalne kryteria wyboru dla RDG - P I.
 • Załącznik nr 4b - Lokalne kryteria wyboru dla RDG - P II.
 • Załącznik nr 5a - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla PDG P I.
 • Załącznik nr 5b - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla PDG P II.
 • Załącznik nr 6 - Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy otwórz
 2. Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej otwórz
 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa otwórz
 4. Aktualny formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  otwórz
 5. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy otwórz
 6. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu otwórz
 7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  otwórz

 

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (pobierz plik)
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa (pobierz plik)
 3. Procedura ogłaszania naboru i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów składanych przez podmioty inne niż LGD (pobierz plik)
 4. Wykaz grup defaworyzowanych (pobierz plik)
 5. Preferowany zakres operacji (pobierz plik)

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej otwórz
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji otwórz
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych otwórz
 4. Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków otwórz
 5. Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 otwórz
 6. Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych otwórz
 7. Załącznik 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw otwórz
 8. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej otwórz
 9. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej otwórz

 

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Zaleca się by wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan zostały przygotowane przy pomocy generatora wniosków dostępnego tutaj
 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.