Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Data ogłoszenia: 21. 08. 2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działającego na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w § 3 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z dnia 24 września 2015r.( Dz. U. poz. 1570 z poźn. zm.) do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I Zakres tematyczny konkursu oraz zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.) oraz według LSR w zakresie „ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej – Rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej", w ramach przedsięwzięcia III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wykorzystanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej, odnowienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców, rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjne, np. (place zabaw, zewnętrzne siłownie, etc.).

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań (co najmniej dwóch):

 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów, usług służących rozwojowi lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, w tym odnowieniu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów, usług służących wykorzystaniu obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej.
 • UWAGA !!! Koszty, które zostaną uznane za kwalifikowalne przez LGD w ramach realizacji projektów grantowych mieszczą się w §17 ust.1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację tych zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie. Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

 • Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż:

 • w ciągu 6 miesięcy w przypadku, gdy grantobiorca pobiera zaliczkę,

 • w ciągu 8 miesięcy w przypadku, gdy grantobiorca nie pobiera zaliczki.

 • Z tym, że działania w projekcie należy rozpocząć najpóźniej w ciągu 45 dni od podpisania umowy o powierzenie grantu z LGD . (Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez grantobiorcę sprawozdania z jej realizacji wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozliczenie zadania grantowego przez LGD oraz przygotowanie przez LGD wniosku o płatność rozliczającego.)

 • II Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki. Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników:

 • Cele:

 • Cel ogólny 2. Zwiększenie poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej

 • Cel szczegółowy: 2.1. Zwiększenie liczby działań na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjnej

 • Wskaźniki:

 • Liczba osób korzystających z rozwiniętej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (WR): 500

 • Liczba rozwiniętej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (WP): 10

 • III Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

 • Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 05.09.2018 do dnia 19.09.2018r. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 15:00. Z tym, że w ostatni dzień naboru wniosków do godziny 14:00. Miejscem składania wniosków jest siedziba LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica.

 • Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 • UWAGA!!!

  • Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie poprzez aplikację dostępną pod linkiem http://wnioski.dobrawidawa.pl/granty/index.php, wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
  • Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na płycie wszystkich załączników, które zostaną załączone do wniosku w wersji papierowej – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  • Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.
  • IV Forma udzielenia grantów.
  • Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie zwrotu do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę w związku z realizacją zadania, zwrot zostanie dokonany po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu przez LGD. Grantobiorca może wnioskować o przyzanie zaliczki do 70 % kwoty przyznanego grantu2. (2) Według wyboru LGD, który jest podejmowany najpóźniej na etapie uchwały Zarządu o ogłoszeniu konkursu.

   Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

  • V Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

  • W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadanie o podanej w pkt I tematyce, których wartość (całkowita wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 30 000 zł.

  • Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 30 000 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 100 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez grantobiorcę.
  • VI Limit środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców.
  • W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 300 000zł.
  • Maksymalna wartość grantów, jaka w ramach konkursu może zostać przyznana jednostkom sektora finansów publicznych wynosi 60 000 zł (tj. 20% procent limitu środków).

  • VII. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

  • (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie - pobierz)

  • VIII. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu.

  • Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

   Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

  • Innowacyjność - maksymalna liczba punktów 2

  • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu - maksymalna liczba punktów 1

  • Obszar realizacji - maksymalna liczba punktów 1

  • Powiązanie z innymi projektami - maksymalna liczba punktów 2

  • Wykorzystanie lokalnych zasobów - maksymalna liczba punktów 2

  • Wielkość wkładu własnego - maksymalna liczba punktów 1

  • Doradztwo w siedzibie LGD - maksymalna liczba punktów 1

  • Kompletność i spójność wniosku - maksymalna liczba punktów 2

  • Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 4 punkty.

  • Szczegółowy opis kryteriów został umieszczony w tym miejscu:

    • http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa

     to jest w załączniku nr 5 do Procedury, należy wybrać Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcie III. Rekreacja „Dobrej Widawy”.

    • IX Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

    • (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie - pobierz) zawiera wykaz obowiązkowych dokumentów (załączników do wniosku).

     (Załącznik nr  20 do procedury informacje o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru) pobierz

    • X Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

    • Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym:

     LSR dostępny jest pod adresem http://www.dobrawidawa.pl/lokalna-strategia-rozwoju/724-strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2021

     Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o przyznanie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu wzór wniosku w sprawie rozliczenia grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, załącznik innowacyjność projektu, itd. dostępne są pod adresem http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa oraz w Biurze LGD, Regulamin Pracy Rady (pobierz)

     Pozostałe dokumenty związane z konkursem:

     Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (pobierz)

     Wykaz załączników w zależności od rodzaju operacji (pobierz)

    • XI Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

    • Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w tym miejscu http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa

     Dokładnie w treści „PROCEDURY REALIZACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA PROJEKTÓW GRANTOWYCH, W TYM DOKONYWANIA WYBORU GRANTOBIORCÓW”, w pkt 22.

    • XII. Zastrzeżenie o prawie do odstąpienia od konkursu, do ponownego jego przeprowadzenia lub przeprowadzenia konkursu uzupełniającego oraz informacje końcowe.

    • LGD zastrzega sobie prawo do:

     • odstąpienia od konkursu lub
     • ponownego jego przeprowadzenia,
     • przeprowadzenie konkursu uzupełniającego na wybór zadań realizujących określone wskaźniki lub o określonych parametrach rzeczowo-finansowych

     - w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II.

     Z prawa tego LGD może skorzystać zarówno przed dokonaniem oceny wniosków przez Radę LGD jak i po tym terminie. O odstąpieniu od konkursu, jego ponownym przeprowadzeniu lub przeprowadzeniu konkursu uzupełniającego LGD poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

     LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych, do której link został zamieszczony w punkcie X niniejszego ogłoszenia. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowienia tej Procedury.