Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzialaj lokalnie

DSP LGD


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa”.

 

loga

baner logo

STOWARZYSZENIE LGD DOBRA WIDAWA

INTEGRUJEMY TO CO ROZPROSZONE,

ROZBUDZAMY TO CO UŚPIONE,

ODNAJDUJEMY TO CO ZAPOMNIANE.

 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest stowarzyszeniem realizującym działania wykorzystujące potencjał zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich.

 

LGD działa na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.

 

W skład LGD Dobra Widawa wchodzi 10 gmin: Długołęka, Czernica – powiat wrocławski, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, Syców, Międzybórz – powiat oleśnicki, Wilków – powiat namysłowski, Jelcz-Laskowice – powiat oławski.

mapa lgd
button1button1button1button1button1

 

STREFA BENEFICJENTA

 

Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą?

 

Działasz w stowarzyszeniu na rzecz obszaru LGD Dobra Widawa?

 

Skorzystaj ze wsparcia!

001001003001001001
newsletter
KRAINA DOBREJ WIDAWY

 Jesteś mieszkańcem lub turystą Partnerstwa LGD Dobra Widawa?

 

Chcesz poznać przyrodę, zabytki lub zagłębić się w historię naszego obszaru?

 

Zapoznaj się z ofertą LGD!

018 001 014 003 022 017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działającego na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

1.Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wsparcie dla lokalnych zespołów artystycznych i ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz realizowanych przez nie działań dla mieszkańców dotyczących kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje, etc.)

 

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań (co najmniej dwóch):

 

 • 1)zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów dla lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, KGW, np. strojów, instrumentów, wyposażenia do kuchni oraz innych niezbędnych przedmiotów i urządzeń, (UWAGA!!! W RAMACH TEGO NABORU MOŻNA ZAKUPIĆ TAKŻE UŻYWANE MASZYNY LUB WYPOSAŻENIE, STANOWIĄCE EKSPONATY zgodnie z17 UST. 1, PKT 5 Rozporządzenia),
 • 2)zakup usług, nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów, których zakup uzasadniony jest zakresem zadania oraz jest niezbędny do realizacji zadania, którego celem jest kultywowanie lokalnego dziedzictwa, tradycji i obrzędów, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

UWAGA !!! Koszty, które zostaną uznane za kwalifikowalne przez LGD w ramach realizacji projektów grantowych mieszczą się w §17 ust.1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację tych zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie. Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

 

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż:

 • 1)w ciągu 6 miesięcy w przypadku, gdy grantobiorca pobiera zaliczkę,

2)w ciągu 8 miesięcy w przypadku, gdy grantobiorca nie pobiera zaliczki.

 

Z tym, że działania w projekcie należy rozpocząć najpóźniej w ciągu 45 dni od podpisania umowy o powierzenie grantu z LGD (1) 

(1)Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez grantobiorcę sprawozdania z jej realizacji wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozliczenie zadania grantowego przez LGD oraz przygotowanie przez LGD wniosku o płatność rozliczającego.

II Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki. Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników:

Cele:

- Cel ogólny 2. Zwiększenie poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej

- Cel szczegółowy: 2.4. Wzmocnienie tożsamości lokalnej przez dostęp do atrakcyjnej oferty kulturalnej

Wskaźniki:

- Liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa (WR): 300

- Liczba wspartych działań z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa (WP): 10

 III Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 25.06.2018 do dnia 09.07.2018. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00. Z tym, że w ostatni dzień naboru wniosków do godziny 14:00. Miejscem składania wniosków jest siedziba LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica.

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

UWAGA!!!

 • Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie poprzez aplikację dostępną pod linkiem http://wnioski.dobrawidawa.pl/granty/index.php, wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
 • Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na płycie wszystkich załączników, które zostaną załączone do wniosku w wersji papierowej – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.
 • IV. Forma udzielenia grantów.
 • Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie zwrotu do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę w związku z realizacją zadania, zwrot zostanie dokonany po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu przez LGD. Grantobiorca może wnioskować o przyzanie zaliczki do 70 % kwoty przyznanego grantu2. (2) Według wyboru LGD, który jest podejmowany najpóźniej na etapie uchwały Zarządu o ogłoszeniu konkursu.

  Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

 • V. Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadanie o podanej w pkt I tematyce, których wartość (całkowita wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 30 000 zł.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 30 000 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 100 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez grantobiorcę.

 VI. Limit środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 300 000zł.

Maksymalna wartość grantów, jaka w ramach konkursu może zostać przyznana jednostkom sektora finansów publicznych wynosi 60 000 zł (tj. 20% procent limitu środków).

VII. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

(Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie - pobierz)

VIII. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu.

Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

 • Aktywizacja mieszkańców – maksymalna liczba punktów 2
 • Innowacyjność - maksymalna liczba punktów 2
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu - maksymalna liczba punktów 1
 • Powiązanie z innymi projektami - maksymalna liczba punktów 2
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów - maksymalna liczba punktów 2
 • Wielkość wkładu własnego - maksymalna liczba punktów 1
 • Doradztwo w siedzibie LGD - maksymalna liczba punktów 1
 • Kompletność i spójność wniosku - maksymalna liczba punktów 2

Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 4 punkty.

Szczegółowy opis kryteriów został umieszczony w tym miejscu:

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa

to jest w załączniku nr 5 do Procedury, należy wybrać Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość

IX. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

(Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie - pobierz) zawiera wykaz obowiązkowych dokumentów (załączników do wniosku).

(Załącznik nr 20  informacje o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru) pobierz

X. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym:

LSR dostępny jest pod adresem http://www.dobrawidawa.pl/lokalna-strategia-rozwoju/724-strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2021

Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o przyznanie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu wzór wniosku w sprawie rozliczenia grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, formularz innowacyjność projektu itd. dostępne są pod adresem http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa oraz w Biurze LGD.

Pozostałe załączniki do naboru:

Regulamin Pracy Rady (pobierz)

Wykaz załaczników w zależności od rodzaju operacji (pobierz)

XI. Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w tym miejscu http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa

Dokładnie w treści „PROCEDURY REALIZACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA PROJEKTÓW GRANTOWYCH, W TYM DOKONYWANIA WYBORU GRANTOBIORCÓW”, w pkt 22.

XII. Zastrzeżenie o prawie do odstąpienia od konkursu, do ponownego jego przeprowadzenia lub przeprowadzenia konkursu uzupełniającego oraz informacje końcowe.

LGD zastrzega sobie prawo do:

 • 1) odstąpienia od konkursu lub
 • 2) ponownego jego przeprowadzenia,
 • 3) przeprowadzenie konkursu uzupełniającego na wybór zadań realizujących określone wskaźniki lub o określonych parametrach rzeczowo-finansowych

- w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II.

Z prawa tego LGD może skorzystać zarówno przed dokonaniem oceny wniosków przez Radę LGD jak i po tym terminie. O odstąpieniu od konkursu, jego ponownym przeprowadzeniu lub przeprowadzeniu konkursu uzupełniającego LGD poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych, do której link został zamieszczony w punkcie X niniejszego ogłoszenia. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowienia tej Procedury.

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja uczestników do projektu...

Utworzono 26/01/2023,
rekrutacja-uczestnikow-do-projektu-promowanie-obszaru-lokalnej-grupy-dzialania-dobra-widawa-partnerstwo-dobra-widawa
Zapraszamy działających na naszym obszarze lokalnych wytwórców, rękodzielników i usługodawców do wzięcia udziału w cyklu szkoleń/warsztatów dotyczących budowania marki produktu lokalnego i certyfikacji swoich wyrobów w...

„Paka od Fieśniaka” – inicjatywa...

Utworzono 04/01/2023,
paka-od-fiesniaka-inicjatywa-rolnikow-i-wytworcow-z-obszaru-lgd-dobra-widawa
Wraz z Nowym Rokiem ruszył projekt grupy wytwórców zrzeszonych w LGD Dobra Widawa oraz drobnych lokalnych rolników. Celem jest dotarcie ze zbiorową ofertą lokalnych dóbr do indywidualnych odbiorców - wygodnie, bez...

POZNAJ GMINY PARTNERSKIE

 
Bierutów  Czernica  Długołęka  Dobroszyce  Dziadowa Kłoda  Jelcz-Laskowice  Międzybórz  Syców  Oleśnica  Wilków

ue leader dobra-widawa PROW 2014 2020 logo kolor 01

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
ue leader dobra-widawa prow 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV LEADER, działanie 431 “Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.