Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017/G

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - projekt grantowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

 

Termin składania wniosków

od 1 do 17 lutego 2017 r. od 8:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 17 lutego 2017 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

Tryb składania wniosków

 1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie w Aplikacji dostępnej na należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

–      w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz

–      na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na płycie wszystkich załączników, które zostaną załączone do wniosku w wersji papierowej – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Płyta powinna być podpisana wg poniższego wzoru:

 • nazwa Grantobiorcy,
 • tytuł projektu.

3. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.

4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

Forma wsparcia

Refundacja

 

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant

30 000,00zł

Minimalna kwota pomocy na jeden grant

5 000,00 zł

Intensywność pomocy 

do 100% kosztów kwalifikowalnych

Limit środków w ramach naboru

300 000,00 zł

Grantobiorcy

–      Osoba prawna, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa,

–      Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

-     Organizacjom pozarządowym, fundacji lub stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą pomocy nie przyznaje się. Jedynym wyjątek od tej reguły zapisany jest w § 29 ust. 4 pkt 3b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…) (Dz. U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390.) wskazujący, że pomoc może być przyznana Grantobiorcy, który wykonuje działalność gospodarczą jeżeli realizacja zadania, na który jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Grantobiorcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390.) zwłaszcza zapisy § 3.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych                                                                
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

–      warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),

–      oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

–      warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

–      oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),

–      kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla przedsięwzięcia (załącznik nr 4 do ogłoszenia).   

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla przedsięwzięcia (załącznik nr 5).

Informacja o załącznikach

–      Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

–      Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 6 do ogłoszenia).

–      Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. udokumentowanie powiązania z projektami zrealizowanymi lub będących w trakcie realizacji, w szczególności w ramach RLKS etc.

Miejsce udostępniania dokumentów

–      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa,

–      formularz wniosku o powierzenie grantu,

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji grantu,

–      formularz umowy o powierzenie grantu,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa –www.dobrawidawa.pl 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa w zakresie przygotowywania wniosku, przygotowania dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Biuro LGD Dobra Widawa umożliwia skorzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom zainteresowanym składaniem wniosków do 15.02.2017 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej  § 30 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.”

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wykaz załączników do ogłoszenia:

–      Załącznik nr 1 - Karta weryfikacji wstępnej pdf. doc.

–      Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 exel.

–      Załącznik nr 3 - Karta oceny zgodności operacji z LSR pdf. doc.

–      Załącznik nr 4 - Lokalne kryteria wyboru – PG IV pdf. doc.

–      Załącznik nr 5 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki–P IV doc. pdf.

–      Załącznik nr 6 - Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” doc.

Dokumenty do wypełnienia przez Grantobiorców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu przejdź do aplikacji http://wnioski.dobrawidawa.pl/granty/ login grantobiorcy: wnioskodawca hasło: dobrawidawa
 2. Wniosek o powierzenie grantu w wersji pdf.

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (pobierz plik)
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa (pobierz plik)
 3. Opis procedury (pobierz plik)
 4. Regulamin naboru wniosków o powierzenie granty w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik)

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o przyznanie pomocy otwórz
 2. Zasady przekazania i rozliczania grantu otwórz
 3. Formularz wniesienia protestu otwórz

WAŻNE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

–      Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Grantobiorcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

–      Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

–      LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.