Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez  podejmowanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

 

Termin składania wniosków

od 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. od 9:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 6 kwietnia 2018 r. - do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

Tryb składania wniosków

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach naboru powinien być:

a) wypełniony elektronicznie

b) trwale spięty i umieszczony w skoroszycie

c) dostarczony do biura w wersji papierowej (2 egzemplarze – tj. 1 oryginał i 1 kopia) i w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD.

3. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli wnioskodawca (lub umocowana przez niego osoba) przybył z wnioskiem do Biura przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu przyjmowania wniosków, nawet jeżeli - ze względu na kolejkę osób oczekujących - LGD faktycznie przyjęła jego wniosek po terminie wskazanym w ogłoszeniu (przyjęcie wniosku musi jednak nastąpić tego samego dnia, co ostatni dzień składania wniosków wskazany w ogłoszeniu o naborze).

4. Złożenie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na pierwszej stronie wniosku o przyznaniu pomocy (na 2 egzemplarzach – oryginale i kopii).

5. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany Wnioskowi (znak sprawy) oraz liczbę załączników. Kserokopię oryginału pierwszej strony wniosku o przyznanie pomocy, zawierającą potwierdzenie jego przyjęcia, pracownik Biura LGD wręcza wnioskodawcy (lub umocowanej przez niego osobie).

Forma wsparcia – premia

Wysokość premii – 100 000,00zł

Intensywność pomocy – 100% kosztów kwalifikowalnych

Limit środków w ramach naboru:

 • 200 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia I
 • 2 600 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia II

Wnioskodawcy

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Dobra Widawa, niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, które w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej i nie została im dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie w ramach środków z PROW 2014-2020.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • pomocniczą oceną zgodności z LSR, w tym z PROW 2014-2020 (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności operacji z LSR (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 3a - dla przedsięwzięcia lub 3b do ogłoszenia – dla przedsięwzięcia II).
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 4a dla przedsięwzięcia I lub odpowiednio 4b do ogłoszenia – dla przedsięwzięcia II).

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 5 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP lub inne dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej.

Miejsce udostępniania dokumentów

 • 1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa,
 • 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • 3. Formularz wniosku o płatność,
 • 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa w zakresie przygotowywania wniosku, opracowania biznesplanu, przygotowania dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Doradztwo udzielone w trakcie składania wniosku nie będzie punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w § 31 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 • Załącznik nr 1 - Karta oceny pomocniczej operacji (do pobrania)
 • Załącznik nr 2 - Karta oceny zgodności operacji z LSR (do pobrania)
 • Załącznik nr 3a - Lokalne kryteria wyboru dla PDG - P I. (do pobrania)
 • Załącznik nr 3b - Lokalne kryteria wyboru dla PDG - P II. (do pobrania)
 • Załącznik nr 4a - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla PDG P I. (do pobrania)
 • Załącznik nr 4b - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla PDG P II. (do pobrania)
 • Załącznik nr 5 - Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (do pobrania - Word), (do pobrania - PDF)

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

Wszystkie wnioski / instrukcje / informacje / dokumenty znajdują się na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx),
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania),
 3. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania - PDF), (do pobrania - Word),
 4. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (do pobrania - xlsx)
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (do pobrania)
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023) (do pobrania)
 2. Regulamin Pracy Rady LGD Dobra Widawa (do pobrania)
 3. Procedura naboru wniosków – operacje konkursowe (do pobrania)
 4. Wykaz grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy (do pobrania)
 5. Preferowane kody PKD - (do pobrania)
 6. Formularz wniesienia protestu (do pobrania - PDF), (do pobrania - Word)

Pozostałe dokumenty związane z naborem (nieskładane do LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy):

 1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania)
 2. Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania)
 3. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania - PDF), (do pobrania - xlsx)
 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania)
 5. Załącznik nr 2 - Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (do pobrania)
 6. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) (do pobrania)
 7. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (do pobrania)

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone w biurze LGD bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie).
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek przeliczyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków. Orientacyjny czas przyjmowania jednego wniosku wynosi 30-60 minut.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
 • LGD może wzywać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących określonej kwestii lub przedłożenia określonego dokumentu. Wezwanie może nastąpić tylko raz. W przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wnioskodawca nie udowodnił okoliczności, które miały zostać dzięki tym wyjaśnieniom lub dokumentom potwierdzone. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Dlatego ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.