Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67/69 ogłasza nabór na stanowisko Asystent ds. koordynacji projektu.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Staż pracy minimum 2 lata lub doświadczenie w LGD (staż, wolontariat itp.)
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD i wdrażania LSR
 • Podstawy znajomości funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • Umiejętność rozliczania projektów, znajomość procedur projektowych
 • Umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji
 • Umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw
 • Umiejętność sprawnej komunikacji


 

 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 

 • Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, marketing, administracja,       dziennikarstwo lub kierunki społeczne, lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków
 • Doświadczenie w pracy nad realizacja projektów finansowanych przez UE
 • Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.
 • Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Odporność na stres
 • Kreatywność

OBOWIĄZKI OGÓLNE:

 • Przestrzeganie prawa, w szczególności znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy
 • Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie
 • Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym (ustawa o ochronie danych osobowych i informacji nie jawnych)
 • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami   podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z partnerami
 • Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim
 • Przestrzeganie Regulaminu Biura
 • Staranne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego
 • Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
 • Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz przejawianie troski o jego właściwe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem
 • Przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym uchwał Zarządu              i Walnego Zebrania oraz Rady dotyczących zagadnień LGD
 • Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia


OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

 • Monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR
 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD
 • Udzielanie obiektywnych informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem internetu
 • Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD
 • Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD
 • Realizacja projektów Stowarzyszenia w ramach PROW
 • Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD
 • Przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów
 • Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR
 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową
 • Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej
 • Prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu
 • Przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR
 • Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z realizacją projektu
 • Składanie sprawozdań dyrektorowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań
 • Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia w ramach PROW
 • Wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD Dobra Widawa
 • Realizacja i organizacja spraw bieżących Biura stowarzyszenia
 • Realizacja i organizacja spraw bieżących biura stowarzyszenia udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania w ramach PROW,
 • Wykonanie zadań związanych z PROW,
 • Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w zakresie PROW.
 • Odbieranie korespondencji i dokumentów księgowych


WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginał lub kserokopia za zgodność z oryginałem). Dokumenty można potwierdzić za zgodność w biurze LGD Dobra Widawa,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69,

Z DOPISKIEM "Nabór na asystenta ds. koordynacji projektów" w terminie od 2 do 16 lipca 2012. Liczyć się będzie data wpływu oferty do biura LGD.

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.dobrawidawa.pl

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.