Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Rozpoczęcie Zebrania przez Prezesa LGD Dobra Widawa nastąpiło o godzinie 16.00. Nie stwierdzono wymaganego kworum 2/3 głosów. Zgodnie ze statutem LGD Prezes ogłosił drugi termin Zebrania o godzinie 16.30.

 

O godzinie 16.30 Prezes ogłosił prawomocne rozpoczęcie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków LGD Dobra Widawa. W zebraniu wzięło udział 48 osób w tym 12 na podstawie upoważnień.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Oleśnica, 04 czerwca 2012 r.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania – Mieczysław Skuza, Prezes Zarządu.

 2. Pierwszy termin Walnego Zebrania po stwierdzeniu kworum.

 3. Drugi termin Walnego Zebrania w przypadku braku kworum w pierwszym terminie.

 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

 5. Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

 6. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 8. Przyjęcie porządku obrad.

 9. Sprawozdanie merytoryczne przez Prezesa Zarządu za 2011 rok.

 10. Sprawozdanie finansowe przez księgowego za 2011 rok.

 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą za rok 2011 rok oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.

 12. Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

 13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

 14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

 16. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

 17. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

 18. Wybór na kolejny okres kadencji:

 • członków Rady

 • członków Komisji Rewizyjnej.

 • członków Zarządu Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa

   19. Wolne wnioski.

   20. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu przeczytał pierwsze punkty programu zebrania po czym zaproponował wybór przewodniczącego zebrania. Zaproponowano kandydaturę p. Karola Pietruchy. P. Karol wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Jego kandydatura została przyjęta przez obecnych członków jednogłośnie.

Karol Pietrucha przejął przewodnictwo i prowadzenie Walnego Zebrania.

Na wiceprzewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano Jolantę Pałupską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Jej kandydatura została przyjęta przez obecnych członków jednogłośnie.

Na sekretarza Walnego Zebrania zaproponowano Sławomira Fludera a następnie Beatę Adamczyk, nie wyrazili oni jednak zgody na pełnienie funkcji sekretarza. Zaproponowano Anetę Fiskies, która wyraziła zgodę pełnić funkcję sekretarza. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: Beata Adamczyk, Lesław Wachowski, Sławomir Fluder. Wszystkie wyraziły zgodę na pełnienie funkcji członka komisji skrutacyjnej. W swoim gronie wybrali na przewodniczącego Sławomira Fludera, na zastępcę Beatę Adamczyk, na członka Lesława Wachowskiego.

Prezes Mieczysław Skuza przedstawił sprawozdanie merytoryczne, posłużył się przygotowaną prezentacją multimedialną. Po przedstawieniu sprawozdania zadano pytanie o planowane działania oraz o przyszłość programu LEADER, na które odpowiedział Prezes oraz Wiceprezesowie Zarządu.

Przystąpiono do przedstawienia sprawozdania finansowego przez księgowego LGD Dobra Widawa, Pawła Dyszlewskiego. Księgowy nacisk położył na straty i zobowiązania widniejące w rozliczeniu księgowym. Nie było pytań.

Przystąpiono do przedstawienia sprawozdania komisji rewizyjnej LGD przez przewodniczącą p. Małgorzatę Kazimierską. Nie zadano żadnych pytań.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu LGD Dobra Widawa – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LGD Dobra Widawa – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i bilansu za rok 2011 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi LGD Dobra Widawa - uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do ustalenia liczby członków organów LGD Dobra Widawa.

Przegłosowano propozycje ilości osób w zarządzie: 7 osób w zarządzie – 44 głosy za, 4 głosy wstrzymujące się,

Propozycja ilości osób w komisji rewizyjnej: 5 osób – 14 głosów za, 24 głosy wstrzymujące się; 3 osoby w komisji rewizyjnej - 27 głosów za, 21 głosów wstrzymujących się.

Jedyna propozycja ilości członków rady – 15 osób - podjęto decyzję jednogłośnie.

Wybór do rady LGD Dobra Widawa

Proponowane kandydatury oraz ilość głosów:

 1. Andrzej Czechowski – 47 za, 1 wstrzymujący się

 2. Zdzisław Zubek – 47 za, 1 wstrzymujący się

 3. Tomasz Karniewicz – 48 za

 4. Henryka Zmarzły –48 za

 5. Joanna Ziembińska – 48 za

 6. Dariusz Śmichura - 48 za

 7. Ryszard Jurowicz – 48 za

 8. Dionizy Prusiewcz - 48 za

 9. Marek Żelazny – 47 za, 1 wstrzymujący się

 10. Adam Grzybczak – 48 za

 11. Barbara Witkowska – 48 za

 12. Katarzyna Przyślewicz – 47 za, 1 wstrzymujący się

 13. Sławomir Pałupski – 48 za

 14. Jarosław Przybysz – 48 za

 15. Violetta Traczyk – 48 za

Złożono wniosek o zamknięcie listy. Poddanie pod głosowanie zamknięcie listy – decyzję podjęto jednogłośnie.

Głosy zostały oddane w sposób jawny po kolei nad każdym kandydatem.

Wybór komisji rewizyjnej LGD Dobra Widawa

Proponowane kandydatury oraz ilości głosów:

 1. Małgorzata Kazimierska – 48 za

 2. Józefa Paluszek – 48 za

 3. Jerzy Kasprzak – 48 za

Głosy zostały oddane w sposób jawny po kolei nad każdym kandydatem.

Wybór zarządu LGD Dobra Widawa

Proponowane kandydatury:

 1. Aneta Fiskies

 2. Witold Fuchs

 3. Bronisława Mela

 4. Mieczysław Skuza

 5. Ryszard Mazur

 6. Józef Miklaszewski

 7. Marta Kurek

 8. Karol Pietrucha

Wniosek formalny o zamknięcie listy: 46 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się.

Przedstawiono wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania tajnego. Jednogłośnie przegłosowano wniosek za. Przewodniczący Zebrania Karol Pietrucha ogłosił 10 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie każdy z uczestników zebrania otrzymał kartę z wymienionymi kandydatami, z której miał skreślić przynajmniej jedną osobę.

Przeprowadzono głosowanie tajne w którym kolejni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Aneta Fiskies–44 za, 0 nie

 2. Witold Fuchs–43 za, 1 nie

 3. Bronisława Mela–39 za, 5 nie

 4. Mieczysław Skuza–44 za, 0 nie

 5. Ryszard Mazur–39 za, 5 nie

 6. Józef Miklaszewski–24 tak, 20 nie

 7. Marta Kurek– 31 tak, 13 nie

 8. Karol Pietrucha–34 tak10 nie

Wolne wnioski:

- Tomasz Karniewicz – I Rajd do Wielunia 1 września

- Karol Pietrucha - prośba o lepsze informowanie członków stowarzyszenia o przedsięwzięciach

- Bronisława Mela - prośba o promowanie LGD w projektach realizowanych w ramach LEADERA, na stronach internetowych, w prasie, na tablicach informacyjnych.

- podziękowanie Mieczysława Skuzy, Anety Fiskies

- przypomnienie o potrzebie ukonstytuowania się nowych organów LGD Dobra Widawa.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Sekretarz Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Aneta Fiskies