Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków

realizując Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

A. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR – Wizyta studyjna – szlakiem Lokalnych Produktów

Operacja zakłada realizację działań, których celem będzie uświadomienie i wykorzystanie „dobrych praktyk” z terenu innego LGD, gdzie istnieje dobrze rozwinięta marka produktu lokalnego, poprzez organizację:

 • Etap I: Wizyta studyjna dla przedstawicieli Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Biura LGD, podczas której zaprezentowane i omówione zostaną aspekty prawno-organizacyjne dotyczące promocji obszaru objętego LSR, certyfikacji, znaku towarowego;
 • Etap II: Wizyta studyjna dla lokalnych twórców ludowych, producentów, rzemieślników, wytwórców, podczas której zaprezentowane i omówione zostaną aspekty dotyczące promocji marki lokalnej, w tym: certyfikacja, oznakowanie produktu, sieciowanie i współpraca producentów.

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku;
 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy;
 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych.

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba zrealizowanych wizyt studyjnych Szlakiem Lokalnych Produktów – 1 szt.;
 • Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych – 40 osób
 • B. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto;
 • C. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych;
 • D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:
 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5 punktów

E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym:

 1. Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale),
 2. formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale),
 3. dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

F. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 • według Załącznika nr 3

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji;
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”;
 3. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia;
 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW);
 5. Opis operacji;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020 z 27.10.2020 r.;
 7. Procedura wyboru Operacji Własnych;